hamburger menu hamburger menu cross

更多

铜鎏金掐丝珐琅螭龙寿字纹盘

  • 铜镏金、掐丝珐琅
  • 中国
  • 清代 (1644-1912)
  • 清康熙 (1661-1722)
  • 16.5 cm

详情

此盘器形为圆形。底足略短。盘口施蓝釉。盘中心为仿古螭龙纹环绕红釉寿字纹。盘背部深蓝地五彩缠枝莲纹

铜鎏金掐丝珐琅螭龙寿字纹盘

  • 铜镏金、掐丝珐琅
  • 中国
  • 清代 (1644-1912)
  • 清康熙 (1661-1722)
  • 16.5 cm

发现更多 铜掐丝珐琅

回到画廊藏品页 return arrow
回到画廊藏品页 return arrow
Exit fullscreen Exit fullscreen
Previous image Previous image
Next image Next image